მარიამ ურდია

მარიამ ურდია

ფაკულტეტი, მიმართულება, აკადემიური სტატუსი:

 

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი, სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამა, დოქტორანტი

 

ბიოგრაფია:

 

მარიამ ურდიამ 2005 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და სოციოლოგიის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამა კულტუროლოგიის მიმართულებით. მისი სამაგისტრო ნაშრომის თემა იყო გლობალიზაცია და ქართული კულტურა. 2012 წელს დაამთავრა რურის უნივერსიტეტის (ბოხუმი, გერმანია) განვითარების კვლევების საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამა (MA). სამაგისტრო ნაშრომის თემა იყო: „კულტურის როლი კონფლიქტის პრევენეციასა და რეზოლუციაში, საქართველოს მაგალითი“. მისი ამჟამინდელი პრაქტიკული პროფესიული საქმიანობა დაკავშირებულია გარემოს დაცვის სფეროსთან და მოიცავს ბუნების კონსერვაციისა და ბუნებრივი რესურსების მართვის სფეროში სოციალური და კულტურული ასპექტების (მაგ., ცნობიერების ამაღლების საკითხები, გენდერული თანასწორობისა და გენდერული როლების საკითხები, მდგრადი განვითარების პრინციპები) ინტეგრირებას.

 

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები:

 

ადამიანი და ბუნება, მათ შორის კავშირი, ბუნება, როგორც ღირებულება და აქტორი, ურბანული ბუნება და მისი სოციალური და კულტურული დანიშნულება.

 

ელექტრონული ფოსტა: mariam.urdia.1@iliauni.edu.ge

ტელეფონი: 599 683 634